Algemene Voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden BestCarDeals

Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Van Leersum & Zn. B.V. en kopers of opdrachtgevers niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor.

Definities .
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
- de in te kopen auto : Een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
- de overeenkomst: De overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
-de verkoper: Degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
-de koper: Degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
-de opdracht: De overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaam heden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;
- de opdrachtgever: Degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
- de reparateur: Degene die met betrekking tot een auto en / of onderdelen en toebehoren daar voor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
- de garantie
a) op nieuwe auto’s, onderdelen en toebehoren: de garantie die door de fabrikant of importeur op de auto’s, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt;
b)op gebruikte auto’s: de garantie die bij de aankoop wordt afgesproken tussen Van Leersum & Zn. B.V. en kopers of opdrachtgevers;
c) op werkzaamheden: de garantie die voor aanvang van de werkzaamheden worden afgesproken met Van Leersum & Zn. B.V. en opdrachtgever.
d) op geimporteerde nieuwe en gebruikte auto's, onderdelen en toebehoren; de garantie die bij de aankoop wordt afgesproken tussen Van Leersum & Zn. B.V. en kopers of opdrachtgevers.

Koop en verkoop

 

Artikel 1 – De aanbieding

De aanbieding wordt mondeling, schriftelijk of electronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

Artikel 2 – De overeenkomst

De overeenkomst inzake een nieuwe auto dient altijd schriftelijk of electronisch te worden vastgelegd, die inzake een gebruikte auto dient op verzoek schriftelijk te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient één afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke overéénkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst.

In een schriftelijke overeenkomst worden in ieder opgenomen:

 • de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;
 • de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet vast overeengekomen prijs is;
 • de prijs van de eventueel in te kopen auto;
 • de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
 • de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van de derde);
 • de wijze van betaling
Artikel 4 – Prijswijzigingen / stijging

1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs tellen tijde doorberekend.

 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en / of importeurprijzen en in valutakoersen in de niet- vast overeengekomen prijs worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. De annulering dient binnen één week na die kennisgeving plaats te vinden. In dat geval heeft de verkoper recht op vergoeding van de gemaakte kosten die zijn vastgesteld op 1% van de overeengekomen koopprijs.

Artikel 5 – Het risico voor de auto

De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

Artikel 6 – De overschrijding van de leveringstermijn
 1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper zes maanden na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van zes maanden de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
 2. Bij overschrijding van een leveringstermijn heeft de koper geen recht op een vergoeding voor de geleden schade.
 3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper heeft alleen verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Speciaal bestelde auto’s of onderweg uit een ander land kunnen langer duren dan verwacht.
Artikel 7 – Annulering
 1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 20% van de koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper na één week na deze schade vergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uit drukkelijk een moment van betaling is overeengekomen. Bij speciaal bestelde auto’s kan een hogere annuleringsvergoeding zijn afgesproken.
 2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de verkoper is geleverd.

Reparatie en Onderhoud

 

Artikel 8 – De opdracht

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling of schriftelijk gegeven. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 9 – Prijsopgave en termijn

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en / of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgeven prijs met meer dan 20 % wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te beëindigen de onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdracht gever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.

Artikel 10 – De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 11 – Stalling- &kosten

De auto staat altijd voor geheel eigen risico. Van Leersum & Zn. B.V. is niet aansprakelijk en ook niet verplicht de auto binnen te zetten. Eventuele ontstane schades zijn voor rekening klant. Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan de reparateur een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen. (10,- tot 20,- per dag na gelang de grootte)

Artikel 12 – Retentierecht

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien de opdracht gever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet, ook indien het kosten betreft van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto of indien er andere vorderingen zijn, die voortvloeien uit een contractuele relatie met de opdrachtgever / koper.
De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Auto genoemd in artikel 20 lid 3 of bij de gewone rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdracht gever voldoende (vervangende)zekerheid, bijvoorbeeld via een storting in depôt bij de Geschillencommissie Auto, heeft gesteld.

Artikel 13 – Vervangen onderdelen

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld mits klant dit voor het brengen van de auto schriftelijk heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld.
In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 14 – Schadetaxatie

Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakt kosten daarvan in rekening indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere auto met de reparateur wordt overeengekomen. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd, warbij partijen tot uitgangspunt nemen de gedragsregels bij expertise, opgesteld in onderling overleg tussen BOVAG, FOCWA, NIAV en NVV.

Garantie

Artikel 15 – Garantie op auto’s en onderdelen / toebehoren
 1. Op nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, onverminderd de rechten die de koper op grond van de wet heeft.
 2. Op geïmporteerde nieuwe en gebruikte auto's, onderdelen en toebehoren is de garantie die bij de aankoop wordt afgesproken tussen Van Leersum & Zn. B.V. en kopers of opdrachtgevers van toepassing.
 3. De in lid 1 van dit artikel bedoelde garantie is in duur beperkt tot een termijn van maximaal 3 jaar onder de volgende voorwaarden: Jaar 1 & 2: garantie op de volledige auto zoals door de fabrikant c.q. importeur verstrekt. Uitzondering op jaar 2: Lakgarantie (geen garantie tegen roestvorming), zoals door de fabrikant c.q. importeur verstrekt. Jaar 3: garantie alleen op de draaiende delen van de motor, zoals door de fabrikant c.q. importeur verstrekt wordt.
 4. De in lid 1 jo. lid 3 van dit artikel bedoelde garantie eindigt in elk geval bij het bereiken van een kilometerstand van 120.000. Wordt die kilometerstand bereikt voordat de in lid 3 van dit artikel bedoelde termijn van 3 jaar is verstreken, dan eindigt de garantie direct bij het bereiken van de kilometerstand van 120.000 en dus eerder dan verloop van de termijn van 3 jaar.
 5. De in dit artikel bedoelde garantie is niet overdraagbaar.
 6. Tot de in dit artikel bedoelde garantie behoort geenszins: gebruikelijke slijtage van banden, remmen, stoelzittingen, stuur- en fuseekogels, rubbers etc.
 7. Op gebruikte auto’s is alleen de afgesproken garantie van toepassing tussen Van Leersum & Zn. B.V. en kopers of opdrachtgevers.
 8. Op los geleverde gebruikte of elektrische onderdelen wordt geen garantie verstrekt.
 9. Elke vorm van aansprakelijkheid van Van Leersum & Zn. B.V. is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, beperkt tot maximaal het bedrag dat haar verzekeraar in voorkomend geval aan haar uitkeert. Keert haar verzekeraar niets uit, dan is de aansprakelijkheid van Van Leersum & Zn. B.V. , behoudens opzet en bewuste roekeloosheid, beperkt tot 1.500,-
Artikel 16 - Van Leersum & Zn. B.V. – reparatie- en onderhoudgarantie.
 1. De reparateur garandeert de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikt materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
 2. Geen garantie wordt verstekt op opgedragen noodreparaties. 
 3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
  • De opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
  • De reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
  • Derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht. Deze werkzaamheden hoeven niet in verband te staan met de door de reparateur verrichten werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter alleen als Van Leersum & Zn. B.V. schriftelijke toestemming geeft en de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en / of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dien de reparateur lid van de BOVAG te zijn.
  • koper is zelf verandwoordelijk om de auto bij Van Leersum & Zn. B.V. te brengen. De transport kosten zijn nooit voor Van Leersum & Zn. B.V. Ook transport vanuit buitenland zijn voor rekening van de koper. (Haal- & brengservice die Van Leersum & Zn. B.V. heeft zijn niet gratis, ook niet bij garantie werkzaamheden)
  • Als de voorgeschreven onderhoudsintervallen die worden vermeld door Van Leersum & Zn. B.V. niet worden nageleefd en worden overschreden.
  • De klant de betalingstermijn van 14 dagen met 14 dagen overschrijd.

Algemene Bepalingen

Artikel 17 – De betaling
 1. De schulden van de koper / opdrachtgever aan de verkoper / reparateur zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper / reparateur aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering;
 2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper / reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde dat daarmee de verplichting van de koper / opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.
 3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen. De koper / opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd , waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand als gehele maand wordt aangemerkt vanaf twee weken nadat hij bij aan getekende brief door de verkoper reparateur is aangemaand om te betalen.
 4. Coulance op een factuur is alleen van kracht mits er binnen de betalingstermijn betaald wordt. Wordt deze overschreden is verkoper / reparateur gerechtigd de coulance kosten toch in rekening te brengen. Koper / opdrachtgever zal deze kosten binnen de vermelde betalingstermijn voldoen.
 5. Indien de koper / opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkoper / reparateur gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verkoper / reparateur in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarder en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €100,-
Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al het geen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldoen. Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakt eigendomsvoorbehoud.

Artikel 19 – Afwijkingen

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 20 – Bemiddelings- en geschillen regeling

Deze bemiddelings- en geschillenregeling geldt alleen bij klachten of geschillen tussen de koper / opdrachtgever enerzijds en Van Leersum & Zn. B.V. anderzijds. Zij zijn voorts alleen van toepassing op:

a. De overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe auto, tenzij door de koper wordt geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de auto afgegeven garantie;
b. De overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte auto indien er een afspraak is gemaakt tussen koper en Van Leersum & Zn. B.V. i.v.m. garantie of indien koper op een andere wijze overtuigend kan aantonen dat de verkoper de auto terecht met een door Van Leersum & Zn. B.V. gegeven garantie heeft verkocht.
c. De in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden genoemde reparatie- en onderhoudsgarantie.

Artikel 21- Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die worden vermeld op de orderbevestiging worden door verkoper/opdachtnemer verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze registratie kan het bedrijf de koper / opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en zijn garantieverplichtingen jegens de koper / opdrachtgever nakomen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten voor voertuigen. De autogegegevens worden opgenomen in het systeem van de Stichting nationale Autopas. In dit syteem worden afgelezen kilomterstanden geristreerd om fraude met kilometerstellers te voorkomen. Tegen verwerkingen van persoongegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever bij verkoper/opdrachtnemer aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 22- Gespreksopnamen

Velen telefoongespreken worden opgenomen voor training doeleinde. Bij een geschil kan het gesprek gebruikt worden (mits aanwezig). Opdrachtgever is hier van op de hoogte en geeft toestemming voor bovenstaande.

Artikel 23- Wasstraat

Na reparatie word de auto’s gewassen in de eigen wasstraat. Geen recht maar een service. Geschiet geheel voor eigen risico van de opdrachtgever. Wenst de opdrachtgever dit niet moet hij dit vooraf schriftelijk kenbaar maken.

Artikel 24- Key Drop

Bij gebruik maken van de keydrop (sleutel door de speciale “brievenbus”), sleutel brengen na sluitingstijd is altijdgeheel voor eigen risico van koper / opdrachtgever.